Wiki 与 MoinMoin 导览

Zoom.Quiet


2005-07-03

What Is Wiki?
维基协作群落

为什么Wiki?

原来这世上本无wiki,用的人多了,便成了wiki

Wiki vs ...

人之初,性本善

Wiki 的技术规范

WYTIWYG

结构化文本

Wiki系统

Wiki实现

MoinMoin

MoinMoin 的样子

MoinMoin 的样子

MoinMoin 的样子MoinMoin 之于团队可以……MoinMoin 还可以……MoinMoin 还可以……MoinMoin 的惊奇杂耍……MoinMoin 的惊奇杂耍……MoinMoin 的惊奇杂耍……MoinMoin 的惊奇杂耍……MoinMoin 的惊奇杂耍……MoinMoin 的惊奇杂耍……MoinMoin 的惊奇杂耍……MoinMoin 的惊奇杂耍……MoinMoin 的惊奇杂耍……总结

关于...